Τα δικαιώματα που προστατεύονται (και) από τον GDPR

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4529/2018 για τις αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις του δικαίου ανταγωνισμού
Μάρτιος 24, 2018

Τα δικαιώματα που προστατεύονται (και) από τον GDPR

Πέρα από τις υποχρεώσεις που προβλέπει για τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο GDPR ενισχύει παράλληλα και την διασφάλιση του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα πρόσωπα, τα προσωπικά δεδομένα των οποίων υφίστανται επεξεργασία, έχουν το δικαίωμα να:

  • Ενημερώνονται σχετικά με ό,τι αφορά την επεξεργασία των δεδομένων τους και να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που τους αφορούν.
  • Αντιτίθενται στην επεξεργασία των δεδομένων τους για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους.
  • Ζητούν τη διόρθωση εσφαλμένων ή ανακριβών δεδομένων.
  • Αιτούνται τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους.
  • Αιτούνται τη διαγραφή των δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»), με την εξαίρεση κάποιων περιπτώσεων.
  • Αιτούνται τη λήψη των δεδομένων που τους αφορούν και την αποστολή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας σε κατάλληλο μορφότυπο.
  • Αντιτίθενται στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και όχι ανθρώπους) που τους αφορούν.

 

Όσοι διενεργούν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίσουν στα υποκείμενα των δεδομένων τη δυνατότητα άσκησης των παραπάνω δικαιωμάτων.

Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο Νομικό Σύμβουλο, για να εξασφαλίσετε την πλήρη εναρμόνιση της επεξεργασίας δεδομένων που διενεργείτε με τις απαιτήσεις του Κανονισμού.