Μάθε τι αλλάζει στα προσωπικά δεδομένα
Απρίλιος 12, 2018
Ψέματα και αλήθειες για τον GDPR
Μάιος 16, 2018

Υπηρεσίες συμμόρφωσης με τον GDPR

Από την 25η Μαΐου 2018 οι επιχειρήσεις που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους με τον Κανονισμό. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η επιχείρηση κινδυνεύει με αυξημένα διοικητικά πρόστιμα που μπορεί να ανέλθουν μέχρι το ποσό των 20 εκ. ευρώ ή έως το 4% του συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών, ενώ παράλληλα είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο καταγγελιών ή/και αγωγών αποζημίωσης.

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι οποιαδήποτε πληροφορία αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, οτιδήποτε, δηλαδή, επιτρέπει να εξακριβωθεί είτε άμεσα είτε έμμεσα η ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, όπως τα στοιχεία που αφορούν την σωματική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή οικονομική ταυτότητά του. Τέτοια είναι – ενδεικτικά – το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το επάγγελμα, οι πινακίδες του αυτοκινήτου, η διεύθυνση ip,  τα δεδομένα τοποθεσίας (από gps) κ.α. Επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι κάθε πράξη που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, όπως ενδεικτικά η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, ανάκτηση, διαγραφή, συσχέτιση ή διάδοση δεδομένων.

Οι συνεργάτες του γραφείου μας αναλαμβάνουν να σας παράσχουν εξειδικευμένες νομικές συμβουλές και να διαμορφώσουν πλήρες πρόγραμμα συμμόρφωσης. Ειδικότερα:

  • Χαρτογραφούμε το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη ροή των δεδομένων αυτών στην επιχείρηση, καταγράφοντας ποια δεδομένα επεξεργάζεστε, γιατί, με ποιόν τρόπο, ποιος έχει πρόσβαση, που και για πόσο διάστημα φυλάσσονται.
  • Καταγράφουμε και αξιολογούμε τους πιθανούς κινδύνους της υφιστάμενης επεξεργασίας δεδομένων και εκπονούμε σχετική μελέτη, η οποία περιλαμβάνει προτάσεις για την προσαρμογή των διαδικασιών της επιχείρησης προκειμένου αυτές να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού.
  • Ενημερώνουμε το προσωπικό της επιχείρησης για τις απαιτήσεις του Κανονισμού και για την αντίδρασή τους σε περίπτωση διαρροής προσωπικών δεδομένων.
  • Τέλος, αναλαμβάνουμε τον επανέλεγχο όλων των συμβάσεων, κανονισμών και πολιτικών ασφαλείας της επιχείρησης και την αναθεώρησή τους προκειμένου να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Κανονισμού.

Η διαδικασία της συμμόρφωσης είναι μια διαρκής διαδικασία και σε ορισμένες περιπτώσεις πολύπλοκη και απαιτεί τη συνεργασία εξειδικευμένων νομικών και τεχνικών συμβούλων. Ωστόσο, η συμμόρφωση της επιχείρησης με τον Κανονισμό, εκτός από την προστασία που παρέχει σε περίπτωση προληπτικού ελέγχου ή καταγγελίας,  αποτελεί επιπλέον και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε αυτή.